Friday, August 7, 2015

share code ddos python part 2cho ae

QUẢNG CÁO

share coe ddos python part 2cho ae

code này ae có thể tải python 27 về và sử dụng , link hướng dẫn mình sẽ up sau hoặc có thể dùng koding mà ddos nhé các hacker :D
http://sourceforge.net/projects/dequiem/files/latest/download

Leave a comment: