Tuesday, December 6, 2016

[ Share ] Code F12 Facebook đa chức năng

QUẢNG CÁO

Các chức năng chính của đoạn code F12 Facebook:


-Đăng Lên Tất Cả Group ( Auto Post Wall Group Facebook )

-Xóa Tất Cả Group Bạn Đã Tham Gia (Remove All Groups )
-Chọc Tất Cả Bạn Bè ( Poke Friend )
-Auto Inbox Tất Cả Bạn Bè
-Auto Post Wall All Friend ( Đăng Lên Tường Tất Cả Bạn Bè )
-Auto Tag Bạn Bè Vào Bài Viết ( Mention All Friends into Post )
-Mời Tất Cả Bạn bè Like Page ( Invite All Friends to Fans Page )
-Mời Tất Cả Bạn Bè Vào Group ( Invite All Friends to Group )
-Hủy Kết Bạn Tất Cả Bạn Bè ( Unfriends )
-Chấp Nhận Tất Cả Lời Mời Kết Bạn ( Accept All Friends)

Leave a comment: