Tuesday, December 6, 2016

[ TIP ] Thêm nút mạng xã hội trượt dọc cho blog hiệu ứng đẹp

QUẢNG CÁO

Cách làm rất đơn giản. Demo như hình.

Bước 1. các bạn vào Blog - Mẫu - Chỉnh sửa HTML
Nhấn tổ hợp phím Ctrl F - Tìm thẻ ]]></b:skin> 
Sau đó dán toàn bộ code sau lên trên thẻ đó.
CODE
 /* MXH */.startruongit{position:fixed;visibility:hidden;overflow:hidden;transition:all .5s ease-in-out;transition-delay:.1s;left:-70px;top:200px;}.google-plus-now,.facebook-like-now {background: red;padding:7px;width:68px;}.google-plus-now{padding:5px 7px 0px;}.facebook-like-now{background: blue;}.startruongit.show{visibility:visible;left:0}
Bước 2.bạn tìm đến thẻ </body>
Dán code sau lên trên thẻ đó
CODE
 <!-- MXH --><div class='startruongit'><div class='google-plus-now'><div class='g-plusone' data-size='tall'/></div><div class='facebook-like-now'><div class='fb-like' data-action='like' data-layout='box_count' data-share='false' data-show-faces='false'/></div></div><script type='text/javascript'>//<![CDATA[$(function(){    $(document).on( 'scroll', function(){        if ($(window).scrollTop() > 150) {            $('.startruongit').addClass('show');        } else {            $('.startruongit').removeClass('show');        }    });});//]]></script><!-- MXH -->

Sau đó lưu mẫu lại và xem kết quả. Chúc các bạn thành công. Like nếu bài viết hay nhé.

Leave a comment: