Sunday, February 5, 2017

[ Thủ Thuật Facebook ] TUT UNLOCK FAQ MẠO DANH NEW 2017

QUẢNG CÁO

TUT UNLOCK FAQ MẠO DANH
- Fake IP Bằng Hola
- Vào Fb chọn hola TRUNG QUỐC ngôn ngữ TRUNG QUỐC ( HỒNG  KÔNG)
- Đăng nhập vào acc bị FAQ chọn ngôn ngữ hồng kong 
- Mở Tab mới vào link: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
- chọn tệp CMND + THẺ BẢO HIỂM
- Xong gửi
- Nếu ra case thì ngon, không ra thì mở tab ẩn danh vô mail rep lại FB

~ 你好 Facebook , 很抱歉,如果我都不屑於的Facebook,但我想有我的帳戶中的錯誤或混亂我的帳戶。這是不是另一種假的,我可以證明這是他的賬戶通過政府頒發的識別,請查看Facebook的希望我的帳戶,並重新啟動帳戶!
~ 全名: Họ Và Tên
~ 出生日期: Ngày Tháng Năm Sinh
~ 電子郵件帳戶: Email
請幫幫我,謝謝Facebook的


 *Lưu Ý : Muốn vào xem mail hay case đều phải mở tab ẩn

Leave a comment: